വിശ്വാസം‌‌‌‌… ഒരു കാട്.

-രതിൻ പള്ളിയാൽ വളപ്പിൽ

Advertisement